Handledning

Handledning för att bibehålla och utveckla din personliga och professionella kompetens!

Handledning
  • Grupphandledning för professionella
  • Handledning för samtalsterapeuter
  • Superhandledning – handledning för handledare
  • Handledning för chefer

Grupphandledning för professionella

Jag erbjuder handledning för att stärka och utveckla yrkesrollen för grupper (socionomer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, m.fl.) som i sin profession möter människor i svåra situationer. Deltagarna får stöd i sin förståelse av ett problem/ärende eller av pågående processer samtidigt som jag ställer frågor som bidrar till vidgat perspektiv och nya valmöjligheter. Genom att alla bidrar och tar med sig det som är mest angeläget samt delar med sig av sina erfarenheter sker en värdefull kompetensöverföring. Handledningen vänder sig till chefer och medarbetare från privat såväl som offentlig sektor.

Behöver du som samtalsterapeut handledning i ditt klientarbete?

Är du psykosyntesterapeut och behöver handledning finns jag som erfaren HumaNova-diplomerad handledare. Det blir ett möte mellan två professionella där vi utforskar vad som sker i ditt ”kreativa rum” som terapeut och vad som sker i mötet mellan dig och din klient. Eftersom psykosyntesen har en helhetssyn på människan är det ok att ta upp även privata situationer som påverkar dig i ditt klientarbete.

Handledningen kan också ske i grupp. Vill du bilda en liten grupp (2-5 personer) tillsammans med några terapeutkollegor kan ni träffas för handledning med jämna mellanrum hos mig.

Superhandledning – handledning för handledare

För dig som är handledare finns jag som erfaren handledare. Det blir ”handledning på handledning”, s.k. superhandledning. Det blir ett möte mellan två professionella där vi jobbar med cases från din handledning och med din roll som handledare. Du får möjlighet att reflektera över ditt klientarbete och hämta inspiration.

Superhandledningen kan också ske i grupp. Vill du bilda en liten grupp (2-5 personer) tillsammans med några handledarkollegor för att på så vis ta del av flera professionella personers yrkeskunskaper och reflektioner kan ni träffas för handledning med jämna mellanrum hos mig.

Saknar du stöd som chef? – Börja med chefshandledning!

Det kan vara ensamt på toppen. Handledning ger dig som chef och ledare (från privat och offentlig sektor) en samtalsledare, en extern part som ställer viktiga och utmanande frågor för att du ska utvecklas i ditt ledarskap. Handledningsträffarna hjälper dig som upptagen chef att möta dig själv utan krav och förväntningar, tid att reflektera, fokusera och bli mer effektiv i ditt ledarskap.

Vilken form av handledning används?

Min handledningsmodell bygger på psykosyntesens förhållningssätt och systemteoretisk förståelse, dvs. att förstå helheter, relationer, funktioner, sammanhang, mönster och hitta lösningar. De handledningsformer jag använder är reflekterande och processinriktad handledning (var för sig eller i kombination). Vid handledning av samtalsterapeuter är handledningen även metodinriktad.

Kvalitétssäkring

Jag vidareutbildar mig fortlöpande och genomgår superhandledning för att kvalitetssäkra min kompetens och för din trygghet som enskild klient eller deltagare i grupphandledning. Jag jobbar under tystnadsplikt och konfidentiellt skydd av känsliga uppgifter för uppdragsgivare gäller. Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och följer dess etiska regler.